Общи условия

Общи разпоредби

 • С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Wellness център SPA DEMETRA и потребителите на SPA и wellness услуги.
 • Услугата се осигурява от Wellness център SPA DEMETRA и е насочена към съответния потребител/Клиент.

I.Основни понятия

По смисъла на настощите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Клиент“ е всяко физическо лице, което получава SPA и wellness услуги на територията на Wellness център SPA DEMETRA;

„Записване (регистрация)“ за SPA и wellness услиги включва информиране на Клиента за Общите условия, прилагани и спазвани по време на уговорените процедури и услуги, попълване на регистрационен формуляр и заплащане на договорената сума от страна на клиента. Сумата заплатена при записването може да бъде в пълния размер на цената на договорените SPA и wellness услиги или % договорен при началната дата на услугата – въведена в абонаментната карта, като в този случай остатъкът се доплаща не по-късно от 6 (шеста) процедура на съответния курс от SPA и wellness услуги.

II.Записване /стартиране/ за курс от терапии /абонаментна карта от спа услуги/

 1. Записването за курс отSPA и wellness услуги става чрез попълване на регистрационна карта и заплащане на таксата за SPA и wellness услуги за съответния пакет в определените срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на промоционалните пакети, при наличие на такива.
 2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на абонаментната карта или заплащане на част от пакетната цена. Клиенти, които до сега не са използвали SPA и wellness услуги в Wellness център SPA DEMETRA, задължително преминават през диагностика с естетик за определяне на нужната терапия/услуга. За Клиентите се определят програми на база нивото, определено от естетика на Wellness център SPA DEMETRA.
 3. За записване на клиенти под 18 години е необходимо присъствието на родител/настойник.

III.Такси и начин на плащане

III.Такси и начин на плащане
Таксите за услуги, както и стойността на пакетни такива за всеки клиент са посочени в ценоразписите на Wellness център SPA DEMETRA и са публикувани в уебстраницата  www.spademetra.com.

 1. 2.Начин на плащане
 • Таксата може да бъде заплатена на веднъж или на няколко вноски – първата при записване и всяка следваща по договаряне, но не по-късно от 6 (шеста)процедура на съответния курс от SPA и wellness услуги.
 • Таксите се плащат в брой или по банков път. Платени по банков път абонаментни карти/ваучери или услуги се получават само и единствено срещу предоставено от клиента копие от платежно нареждане за внесената сума, включваща цената за услугата.
 1. 3. При попълване на регистрационните документи клиентът посочва данните, на които иска да му бъдат издавани фактури за стойността на услугата и използваните от него пакетни такива. Веднъж посочени, тези данни не могат да бъдат променяни в рамките на същия SPA и wellness пакет. Изключения могат да бъдат правени само след договорени промени с Управителя на Wellness център SPA DEMETRA. Съгласно нормативните разпоредби фактури на физически лица не се издават, освен ако изрично не бъде поискано издаването им в 5 (пет) дневен срок от настъпване на данъчното събитие.
 2. 4. Wellness център SPA DEMETRA си запазва правото да прави едностранни промени в таксите за услуги и стойността на пакетните терапии, но само и единствено по преценка на Управителя, за което клиентите ще бъдат своевременно информирани.

IV.Прекъсване на курса терапии и отсъствия от страна на Клиента

 1. Когато клиентът е записан за конкретен курс на терапии, той заема място в него за целия период на договорените услуги. От гледна точка на качеството на услугите от страна на естетиците, заетото вече място не може да се предостъпи на нов клиент след първите три посещения от началната дата, посочена в клиентската карта. При прекъсване на курса от терапии едностранно от клиента Wellness център SPA DEMETRA не възстановява заплатената от клиента сума, както и си запазва правото да прекрати едностранно договорените услуги след изтичане на посочения в клиентската карта период.
 2. Със записването за курс от терапии, клиентът прави избор да посещава избраните от него терапии и процедури. В случай на отсъствие и пропускане на конкретна терапия или процедура до изтичане на уговорения срок, Wellness център SPA DEMETRA не връща част или цялата сума на клиента.
 3. Прехвърляне на част от стойността на използваните пакети или за възстановяване на цялата стойност за курс от терапии могат да бъдат поискани САМО лично и в срок от една седмица след възникване на причината, мотивирана в писмена молба и изпратена на e-mail studiodidi@abv.bg или в писмен вид на място, които могат да бъдат одобрени или не след разглеждане от Управителя. След изтичането на едноседмичния срок от възникване на причината за отсъствие или пропускане на конкретна терапия или процедура постъпили молби за прехвърляне или възстановяване на суми няма да бъдат разглеждани.
 4. Ако на клиента се наложи да прекъсне курса от терапии поради изключителни (форсмажорни) обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне на част или цялата сума от платената услуга за друг период или набор от услуги и терапии. Молбата за прехвърлянe на част от платената сума заедно с придружаващи документи, обосноваващи искането, се подава в писмена форма на e-mail studiodidi@abv.bg или в писмен вид на място за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли, се изчислява като от стойността на оставащите терапии и услуги, които не са усвоени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса терапии, се извади административна такса в размер на 10% от общата внесена от клиента сума. Прехвърлената такса може да се ползва за следващите курсове от терапии и услуги, от същия клиент или от друг член на семейството/оторизирано лице от страна на клиента.
 5. При по-продължителни отсъствия и по преценка на Управителя, клиентът може да бъде поканен за предоговаряне на условията по използване на заявения от негова страна пакет терапии или процедури.
 6. Допълнителните услуги, заявени към вече съществуващ пакет със заплащане, се добавят към съществуващата индивидуална клиентска карта, като това не променя срока упоменат в нея.
 7. Ако на клиента се наложи да прекъсне курса от терапии поради здравословни причини, и е уведомил в писмен вид екипа на SPA DEMETRA, неизползваните услуги и терапии могат да се прехвърят към броят за закупена нова абонаментна карта със същите услуги.

V.Прекратяване на пакет процедури и терапии от страна на Wellness център SPA DEMETRA

 1. Пакет от процедури и терапии на клиент може да бъде прекратен от страна на Wellness център SPA DEMETRA в следните случаи:
  • Лошо поведение на клиента: Wellness център SPA DEMETRA има правото да прекрати пакет и да откаже процедури и терапии на клиент, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален работен процес, без да дължи на клиента връщане на заплатена сума.
  • Ако пакетът от терапии и процедури за индивидуални нужди не бъде усвоен в рамките на/до 6 (шест) календарни месеца.
  • Неплащане на дължима сума по пакетни процедури: Wellness център SPA DEMETRA има правото да прекрати пакет от терапии и процедури на клиент, който забавя или не плаща вноските в сроковете посочени в Общите условия или договорени с Управителя.
 2. При забавяне или неплащане на пълна вноска или % от пакетната цена, клиентът не може да започне ползването на терапиите по индивидуалната си програма.

VI. График за провеждане на терапии и процедури при абонаментна карта

 1. Графикът на договорените терапии и процедури се изготвя преди началото на всяка от тях, като Wellness център SPA DEMETRA се съобразява с официалните национални празници, както и работното време на центъра.
 2. При изготвяне на графика за провеждането на индивидуалните терапии и процедури Wellness център SPA DEMETRA не е задължен да се съобразява с личната програма или с други занимания на клиента.
 3. При провеждане на терапии и процедури в Wellness център SPA DEMETRA клиентите могат да ползват само и единствено продукти и индивидуални пособия подсигурени от центъра. За индивидуалните терапии козметичните материали се съгласуват предварително с клиента.
 4. Различните терапии, услуги и процедури са пакетирани в абонаментни карти, включващи брой посещения с различна продължителност.
 5. Програмите за индивидуални терапии и процедури могат да са различни (гъвкави). Часове могат да бъдат фиксирани за целия период на терапията още при записването или могат да се заявяват и координират с администрацията на Wellness център SPA DEMETRA в седмицата преди самото им усвояване.
 6. Утвърденият график се спазва от клиента, като в случай на възникнали субективни обстоятелства за отсъствие от негова страна, той информира администрацията на Wellness център SPA DEMETRAнай-късно до 4 часа преди записания час за процедура. В такъв случай уговорения час се счита за неприсъствен. Клиентът има право да отменя/отлага заявените часове за периода договорен в абонаментната си карта.
 7. Wellness център SPA DEMETRA запазва правото си да прави промени в графика на терапии и процедури, за което клиентите биват уведомявани своевременно.
 8. Валидността на пакета от часове е следната: за до 6 терапии и процедури – 1 месец, над 10 терапии и процедури – 2 месеца, над 20 терапии и процедури – 3 месеца. Посочените срокове на валидност на абонаментните карти са с оглед максимален ефект за клиента.

VII.Конфиденциалност и защита на лични данни

 1. СПА ДЕМЕТРА ООД/SPA DEMETRA,Ltd.като дружество управляващо Wellness център SPA DEMETRA е администратор на лични данни. За предоставянето на услуги, процедури и терапии в сферата на Wellness и SPA услуги, Wellness център SPA DEMETRA може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за клиенти и неговите родители/настойници (при необходимост) при изрично разрешение от страна на Клиента.
 2. При записване за курс от терапии и процедури за издаване на абонаментни карти, клиентът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват те да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 1. На територията на Wellness център SPA DEMETRA има постоянно видеонаблюдение с цел охрана и защита на обекта. Видеозаписите се съхраняват на DVR за срок до 72 (седемдесет и два) часа като унищожаването става чрез автоматичен нов запис върху най-стария архив.

VIII. Предложения, жалби и молби

 1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на електронната поща studiodidi@abv.bg или на място в центъра. Подадените предложения, жалби и/или молби се разглеждат и решават от Управителя не по-късно от един месец от получаването им.

IX.Преди записване Клиентът се запознава и съгласява с Общите условия

Общите условия за терапии, услуги и процедуриса утвърдени със Заповед на Управителя на Wellness център SPA DEMETRA и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 25.05.2018 г.

Wellness център SPA DEMETRA прави Общите условия публични за клиентите си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места в центъра и предоставя достъп на Клиента до тях при записването. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става своевременно.